Juhani Knuutin kirjauutuuden faktantarkistusta

Professori Juhani Knuutin kirjauutuus Kauppatavarana terveys pyrkii oikomaan julkisuudessa esitettyjä virheellisiä terveysväitteitä, joiden avulla myydään ja markkinoidaan sairauden tai terveyden hoitopalveluita tai -tuotteita.

Kirja antaa erinomaisen hienoja, tiiviitä tietopaketteja kliinisen lääketutkimuksen metodein tehdyistä ei-lääketieteellisen hoitamisen tehon tutkimuksista. Niitä on ilo lukea. Kirjassa on paljon jokaiselle kansalaisiele tarpeellista tietoa. On tärkeää muistuttaa, että kaikkea, mitä mainostetaan terveellisenä, ei pidä uskoa. Juuri tämä on Juhani Knuutin kirjan ansio.

Teoksessa on myös omat pulmansa, joista muutamia esittelen.

Somesta poimitut esimerkkitekstit hömpän typeryyden paljastamiseksi ovat hauskoja, mutta ne eivät oikein vakuuta. Jokainen voi mediasta ja somesta poimia mitä tahansa valintansa mukaan. Kaikkea siellä on, niin asiallista kuin asiatontakin, jopa liki rikollista toimintaa. Tieteellisiä media-analyyseja terveysalan somekirjoittelusta ja ylipäänsä mediajulkisuudesta on tehty harmittavan vähän. Juhani Knuutin analyysi tästä aiheesta jää pinnalliseksi, sillä se nojautuu enimmäkseen yksittäisiin, lähdeviitteettömin sitaatteihin,  mikä tietokirjaksi luonnehditussa teoksessa on aikamoinen puute.

Tämä laskee kirjan uskottavuutta, mutta saattaa kyllä lisätä sen viihdyttävyyttä ja sensaatioarvoa.

Kaksijakoinen johtoajatus

Kirja ja sen viestit kokonaisuudessaan ovat tulkittavissa teoksessa esiin nousevaa johtoajatusta tarkastelemalla.  Johtoajatus näyttäisi viittaavan yhtäältä tutkimusfaktojen julkituomiseen ja toisaalta mielikuvien muokkaamiseen. Jälkimmäinen on kirjassa toteutettu niin, että kun teoksessa puhutaan täydentävistä hoidoista yhteiskunnallisena, arkisena tosiasiana, niin kirjoittaja painottaa melko systemaattisesti sitä, että lääketieteen ulkopuoliset hoidot (määrittelemättä mitä hoitoja ryhmään kuuluu, esim. kuuluuko sairaanhoitajien työ tähän) eivät muka tutkimusten perusteella oikeastaan auta ihmisiä tai jos auttavat, niin tosi vähän.

Kun kirjoittaja samalla painottaa selkeästi määrittelemättömien täydentävien hoitojen riskejä, niin hoitojen käyttöä rajoittavia toimia olisi tämän perusteella yhteiskunnassa suosittava.

Suoraan tätä ei kirjassa toki sanota. Kirjoittaja ei edes käytä kansainvälisessä tieteellisessä kirjallisuudessa vakiintunutta termiä täydentävät ja vaihtoehtoiset hoidot (CAM, Complementary and Alternative Medicine), mitä kovasti ihmettelen, kun kirjassa kuitenkin puhutaan monissa jaksoissa juuri niistä. Valinnan täytynee olla kirjoittajalle tietoista, koska alan tutkimuskirjallisuutta on paljon saatavilla.

Tätä toista, mielipiteen muokkaukseen liittyvää johtoajatusta ei siis ilmaista suoraan.

Mielipiteen muokkauksessa on aina joku agenda, tavoite. Tässä se näyttäisi liittyvän lääketieteen ylivertaisuuden korostamisen teemaan. Lukijalle pyritään luomaan kuva, että lääketieteellistä hoitoa ja lääketieteellistä tutkimusta olisi ikään kuin itsestään selvää pitää mittapuuna arvioitaessa kaikkia yhteiskunnan kansalaisilleen tarjoamia hoito-, hoiva ja hyvinvointipalveluja.

Kirjoitin Christer Sundqvistin Turpaduunarit blogikommenttiin:

”Mielestäni Juhani Knuutin kirjassa on perustavanlaatuinen vinouma siinä, miten ja millä asenteella ja millaisiin faktoihin nojaten kirjassa puhutaan täydentävistä ja vaihtoehtoisista hoidoista faktalaatikoiden (joita pidän hyvinä) ulkopuolella eli niissä osioissa, joissa kirjoittaja tuo esiin omia tulkintojaan ja käsityksiään.

Näissä osioissa kirjoittaja ikään kuin on ”unohtanut” tukeutua puolueettomasti faktoihin ja tutkimusnäyttöön. Lukijalle saattaa tulla harhakuva, että nämäkin osiot perustuvat tutkimusnäyttöön tai muihin todennettuihin asioihin. Tarkoitan erityisesti kummallista CAM-alaan liittyvää terminologian käyttöä (esim. kokemusasiantuntija hoitajana) sekä kirjan kappaleita sääntelystä ja Suomen tilanteesta.

Teoksesta tulee vaikutelma, että siinä eletään ikään kuin kahdessa vastakkaisessa maailmassa: toisessa annetaan lukijalle tiukkoja erinomaisia tutkimuskoosteita ja sitä toista sävyttää kielteisyys, terminologian epämääräisyys, perustelemattomuus ja arroganssi. Jännä kaksijakoisuus yhden ja saman kirjan sisällä.”

Kahden maailman teos

On yhtäältä hämmentävää, mutta toisaalta luonnollista, että kirjassa on tällaisia ääriulottuvuuksia. Siinä on todella tarkkoja ja tieteellisiin lähdeviitteisiin nojaavia faktalaatikoita, joista lukija saa uutta ja luotettavaa tietoa ja toisena ääripäänä perustelemattomien, vanhentuneiden ja hatarien tietojen nojalla esitettyjä olettamuksia täydentävien hoitojen luonteesta, haitallisuudesta ja vaarallisuudesta (näihin palaan tulevissa kirjoituksissani).

Polarisaatio ja vastakkainasettelu näyttävät olevan nykypäivän henkeä julkisessa keskustelussa. Tämä heijastuu Juhani Knuutin kirjan sisällössäkin.

Christer Sundqvistin Turpaduunari-blogissa on aiheesta lisää  http://turpaduunari.fi/kauppatavarana-asennevamma/?fbclid=IwAR3yGS4lkgtXSAuOmpDZQIs5WeW7B6XGE1Pe-0rLvDo81-2BYghXfWC-FUM

Tulevissa blogikirjoituksissani lähiviikkoina/kuukausina otan esille ja analysoin Juhani Knuutin kirjassaan esiin nostamia teemoja, joista välittyy puutteellinen kuva kirjoitetusta asiakokonaisuudesta.  Tällaisia ovat esimerkiksi:

  • kirjassa käytetty täydentävien  ja vaihtoehtoisten hoitojen (CAM) käsitteistö ja sen hataruus
  • Kirjassa esitetyt uskomushoitonäkemykset
  • CAM-hoitojen käytön yleisyyttä j  käyttökokemuksia ja  esittelevät vanhentuneet ja puutteelliset tiedot
  • suomalaista CAM-tutkimusta esittelevän kirjan jakson vinoutuneisuus ja vinoutuneen kuvan luominen CAM-käytöstä
  • CAM-alan sääntelyä koskevat puutteelliset ja vanhentuneet tiedot kirjassa
  • CAM-alan järjestäytymistä koskevat virheelliset väitteet.

Seuraavissa kirjoituksissa pohdin Terveys kauppatavarana -kirjan heikosti perusteltuja tai virheellisiä väitteitä CAM-hoidoista/hoitajista ja oion epämääräisä ja lukijaa harhaanjohtavia väitteitä tästä yhteiskunnassamme kiistanalaisesta CAM-kysymyksestä.

Aiheeseen liittyvät kirjoitukset:

CAM-alan järjestäytymiskiista: Parannusehdotuksia Juhani Knuutin uutuuskirjaan (1)

Lääketieteen ulkopuolisista hoidoista: Parannusehdotuksia Juhani Knuutin uutuuskirjaan (2)

Mihin Kahdeksan prosenttia viittaa: Parannusehdotuksia Juhani Knuuti uutuuskirjaan (3)

”Kelpo kirjassa” virhesitaatti. Korjausehdotus Juhani Knuutin uutuusteokseen (4)

Kunnioittavaa puhetta, kiitos. Parannusehdotuksia Juhani Knuutin uutuuskirjaan (5)

Psykoterapia ei ole lääketiedettä. Parannusehdotuksia Juhani Knuutin uusuuskirjaan (6)

Katso myös Christer Sundqvistin Turpaduunari-blogi