Mihin kahdeksan prosenttia viittaa? Parannusehdotuksia Juhani Knuutin uutuusteokseen (3)

Miten sinä, arvoisa lukija, tulkitset artikkelikuvan ja alla olevan sitaatin 1 professori Juhani Knuutin uutuuskirjasta Kauppatavarana terveys.

Sitaatti 1. Lähde: Juhani Knuuti Kauppatavarana terveys. Minerva Kustannus 2020. Luku: Lääketieteen ulkopuoliset hoidot Suomessa.

Onko tekstissä kyse syöpäpotilaista? Heistäkö 8 % on valinnut lääketieteellisen hoidon sijaan jonkin muun hoitotavan? Lue ja mieti.

Kuin näin tuon tekstin ensimmäisen kerran, en ollut uskoa silmiäni. Reaktioni oli “Ei voi olla totta”! (Tiesin, että luku ei koske syöpäpotilaita, koska tunnen suomalaisen täydentävien hoitojen käyttötutkimuksen. Siksi hämmästyin).

Monelle muullekin, joilta asiaa tiedustelin, tekstistä välittyy käsitys, että 8 prosenttia tarkoittaa juuri noita syöpäpotilaita. Kirjan tekstistä (myöskään ennen tai jälkeen seuraavasta) ei näet käy ilmi, mihin ”vastanneista” viittaa. Tekstiosiossa (Sitaatti 1) puhutaan syöpäpotilaista, joten on loogista ajatella, että luku viittaa juuri heihin.  

Näin on siksi, että tekstissä ei, kuten ei myöskään puhekuplassa (artikkelikuva) mainita tietolähdettä eikä sitä, mistä vastaajista tässä puhutaan.

Kysyin Juhani Knuutilta

Niinpä kysyin asiaa sähköpostitse kirjailijalta itseltään 10.8.2020. Sain vastausviestin 12.8. 2020. Juhani Knuuti kertoi “kahdeksan prosentin” tietolähteeksi Kemppainen et al 2018 artikkelin, jossa on analysoitu vuoden 2014 European Social Survey –aineistoa.

Artikkelissa todetaan, että “noin 8 % täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitojen käyttäjistä oli käyttänyt näitä hoitoja yksinomaan (exclusively eli artikkelissa määritelty vaihtoehtoinen käyttö), mikä tarkoitti sitä, että käyttäjät eivät olleet käyneet kertaakaan biolääketieteen ammattilaisen vastaanotolla viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana (”Approximately 8% of CAM users had used CAM exclusively (alternative use), without any visits to biomedical professionals in the last 12 months”). CAM=Complementary and Alternative Medicine, täydentävät ja vaihtoehtoiset hoidot.

Kyse oli siis kaikista CAM-käyttäjistä, ei syöpäpotilaista.

Juhani Knuuti kirjoitti minulle ja myös 12.8.2020 blogikirjoituksessaan, että hänen kirjansa teksti tuossa kohdassa ei kohdistu syöpään eikä siinä väitetä, että luku edustaisi ainoastaan Suomea.

Mutta tämä ei olekaan asian ydin, vaan korjattava asia on Kauppatavarana terveys -kirjassa julkaistun tekstin EPÄSELVYYS. Tekstistä välittyy epäselvä viesti, jonka tulkinta virheellisesti (=syöpäpotilaista 8 % käytti…) on erittäin todennäköistä. Joka tapauksessa lukijalle sanoma ei välity oikein, koska hän ei voi sitä tarkistaa lähdeviitteestä.

Saatuani tiedon, että kirjailija oli käyttänyt tuota kaikkien suomalaisten CAM-tutkijoiden hyvin tuntemaa Kemppaisen ja tutkijaryhmän artikkelia lähteenä, ymmärsin että kirjailijalle oli sattunut virhe, unohdus lähteen maininnassa.

Tämän unohduksen lisäksi myös Kemppaisen ryhmän tutkimustulosten tulkinta on syytä korjata, mikäli Kauppatavarana terveys -kirjasta aiotaan ottaa korjattu painos.

CAM-hoitoja käytetään täydennyksenä, ei sijaan

Kemppaisen ja tutkijaryhmän eurooppalaista väestöä koskevassa tutkimuksessa ei kysytty, KORVASIKO haastateltava lääkärissä käynnin jollakin CAM-hoidolla eli käyttikö vastaaja jotakin hoitoa lääkärinhoidon SIJAAN.  Tutkimuksessa kysyttiin yksinkertaisesti: ”Oletteko käyttäneet hoitoa XX viimeksi kuluneen 12 kk:n aikana?” Vastaajien oli siis mahdollisuus ilmoittaa käyttäneensä useita hoitoja eli sekä CAM-hoitoja että lääkärin ja fysioterapeutin palveluja, saman tutkimusvuoden aikana.

Tämä juuri on se tavanomaisin tapa käyttää erilaisia terveyspalveluja.

Valtaosa (92%) CAM-käyttäjistä oli käyttänyt yhtä tai useampaa CAM-hoitoa lääkärinhoidon ohella, sen rinnalla, sen täydennyksenä. Kahdeksan prosenttia niistä vastaajista, jotka ilmoittivat käyttäneensä vähintään yhtä CAM-hoitoa ilmoitti, että tutkimusajanjakson (kuluneiden 12 kuukauden) aikana eivät olleet käyneet lääkärissä tai fysioterapeutilla.

Syytä siihen, että nämä vastaajat eivät olleet kuluneen vuoden aikana olleet käyneet lääkärissä tai fysioterapeutilla, ei kysytty. Näin ollen ei ole tietoa, miksi ei ollut käyty. Syy voi olla esimerkiksi se, että vastaajat  eivät olleet tarvinneet tällaisia palveluja, kun ei ehkä ole ollut lääkärin hoitoa vaativaa sairautta kyselyä edeltäneen vuoden aikana ja CAM-hoitoa on saatettu käyttää terveyden edistämiseksi tai vähäisten vaivojen ja oireiden hoitoon.

Näkökulman muutos muuttaa tulkintaa

Juhani Knuuti tekee perustelemattoman ylitulkinnan uhkasta sanoessaan “Osuus voi tuntua pieneltä, mutta kun otetaan huomioon mahdollinen lääketieteellisen hoidon viivästymisestä aiheutuva merkittävä haitta, ongelma ei ole vähäinen.”  

Tulos voi aivan yhtä hyvin tarkoittaa mahdollisuutta eli sitä että 8% kansalaisista pärjäsi tutkimuksen mukaan kokonaisen vuoden ilman biolääketieteellistä apua mahdollisesti siksi, että CAM-hoidot tukivat heidän terveenä pysymistään ja/tai pikku vaivoista selviytymistään.

Tulkinta riippuu näkökulmasta eli siitä, näkeekö tulkitsija CAM-hoidon uhkana vai mahdollisuutena.

Toisin sanoen, luvusta 8 % ei voi päätellä mitään ”ongelman” eli lääketieteellisen hoidon mahdollisesti saamatta jäämisen suuruudesta, kuten kirjan teksti antaa ymmärtää.

Moni lukija saattaa kuitenkin tekstin perusteella tulkita, että kahdeksan prosenttia syöpäpotilaista valitsee vaihtoehtohoidon lääketieteellisen hoidon sijaan. Näin ei tietenkään ole. Suomessa pelkkään vaihtoehtohoitoon turvautuminen on äärimmäisen poikkeuksellista, vaikka siitä sensaatiomaisia lehtijuttuja kirjoitellaankin.

Jos 8 %:n luku Suomessa pitäisi paikkansa, se tarkoittaisi vuositasolla vähintään 2000-3000 syöpäpotilasta, jotka jättäisivät lääketieteellisen hoidon käyttämättä. Järkyttävänä asiana se edellyttäisi pikaista syiden selvittämistä ja vakavia terveyspoliittisia ratkaisuja.

Korjausehdotus

Koska kirjan teksti tältä osin on hyvin epäselvä ja se voi johtaa lukijaa yllä kuvatulla tavalla pahasti harhaan, ehdotan sen radikaalia muokkaamista siten, että korjattu versio nojaa mahdollisimman tuoreeseen ja monipuoliseen tutkimustietoon.

Yllä (ja kirjassakin toisaalla) jo mainitun Kemppainen et al 2018 artikkelin lisäksi hyvä Suomea koskeva tietolähde on Vuolanta ym. 2020 Täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitojen (CAM) käyttö Suomessa.

Syöpäpotilaiden CAM-käytöstä on julkaistu paljon tutkimuksia, Suomessakin muutamia. Katsauksessa Vuolanto ym. vuodelta 2018 on niistä lista.

61 tutkimusta sisältänyt systemoitu katsaus Complementary and alternative medicine use in cancer: A systematic review vuodelta 2019 osoitti, että keskimäärin 51% syöpäpotilaista käytti CAM-hoitoja syövän lääketieteellisten hoitojen tukihoitoina ja täydennyksenä. Käyttäjät olivat keskimääräistä useammin nuorempia, naisia, korkeasti koulutettuja, hyvätuloisia ja heillä oli aikaisempaa CAM-käyttöä.

Euroopan CAM-organisaatioista löytyy tietoa Eurocam-sivuilta.

Yhdysvaltain tilanteesta saa luotettavan yleiskuvan maan terveysviraston (National Institutes of Health, NIH) Täydentävän ja yhdistävän terveyden keskuksen sivuilta (National Center for Complementary and Integrative Health, NCCIH)

WHO:n näkemyksiä on julkaisuissa WHO traditional medicine strategy: 2014-2023 ja WHO global report on traditional and complementary medicine 2019.

Aiheeseen liittyviä kirjoituksia:

Kirja-arvostelu: Professori Juhani Knuutin kirjauutuus Kauppatavarana terveys pyrkii oikomaan julkisuudessa esitettyjä virheellisiä terveysväitteitä. Kirja antaa erinomaisen hienoja, tiiviitä tietopaketteja eräiden täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitojen tehon tutkimuksista ja niistä kootuista katsauksista ja meta-analyyseista. Niitä on ilo lukea. Kirjassa on paljon jokaiselle kansalaiselle tarpeellista tietoa. On tärkeää muistuttaa, että kaikkea, mitä mainostetaan terveellisenä, ei pidä uskoa. Juuri tämä on Juhani Knuutin kirjan ansio. Teoksessa on myös joitakin puutteita, joita kirja-arviossa otetaan esille.  Juhani Knuutin uutuuskirjan faktantarkistusta 13.8.2020

CAM-alan järjestäytymiskiista: Parannusehdotuksia Juhani Knuutin uutuuskirjaan (1)

Lääketieteen ulkopuolisista hoidoista: Parannusehdotuksia Juhani Knuutin uutuuskirjaan (2)

Lisää aiheesta Christer Sundqvistin blogissa