Kansanedustaja Mia Laihon (kok) puoskarilakiesitystä käsitellään eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa

Kenen asialla kansanedustaja on? Esitän tässä kirjoituksessa kansanedustaja, lääkäri Mia Laiholle ja kaikille puoskarilakia ajaville kommentteja ja kysymyksiä koskien Laihon eilen tekemää ja ex-kansanedustaja, lääkäri Sari Raassinan vuonna 2018 eduskunnan käsittelyyn ehdottamaa täsmälleen samansanaista lakialoitetta, joka on kopioitu jo vuonna 2009 julkaistun erimielisen työryhmän raportista Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2009:17 (valtioneuvosto.fi) sivulta 84. Se ei koskaan edennyt sosiaali- ja terveysministeriöstä (STM) eduskuntaan.

Nyt siis yksittäinen kansanedustaja Mia Laiho ohitti STM:n, jossa parhaillaan Sanna Marinin hallitusohjelman mukaisesti tehdään selvitystä täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitojen sääntelyn tarpeesta. Laiho on oppositiota (kok) edustava eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja.

Kysymykseni koskevat lainsäädäntöprosessia, mahdollisen lain kansanterveydellisiä ja taloudellisia perusteluja sekä toimeenpanoa ja valvontaa. Kansanedustajalta on jo aikaisemminkin kysytty tästä oudosta lakialoitteesta Kysymyksiä kansanedustajalle vaihtoehtohoidoista – Liinanblogi. Tässä taustafaktoja Laihon lakialoitteesta ”Puoskareilta” suojelua ja faktojen metsästystä. Postia Orpolle. – Liinanblogi,

KYSYMYS 1. (Laiholle): Miksi, arvoisa kansanedustaja Mia Laiho, teitte aloitteen täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitojen rajoittamisesta, vaikka kansanedustajana tiedätte, että STM parhaillaan selvittää täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitojen sääntelymahdollisuuksia? Mihin teillä on niin kova kiire?

KYSYMYS 2. (Laiholle): Miksi teitte lakialoitteen, joka ei paranna potilasturvallisuutta, mutta saattaa aiheuttaa esimerkiksi syöpä- ja diabetespotilaille vakavia esteitä saada haluamiansa täydentäviä ja vaihtoehtoisia hoitoja tukihoidoksi ja täydennykseksi lääkärin antamalle hoidolle silloin, kun lääkärin näkemys täydentävän hoidon tarpeesta poikkeaa potilaan omasta näkemyksestä?

KYSYMYS 3. (Perustuslakivaliokunnalle): Miksi vakavasti sairas ei voisi itse päättää, kuka häntä hoitaa? Tekeekö vakava sairaus (esimerkiksi syöpä tai diabetes) ihmisestä kyvyttömän päättämään itse omasta hoidostaan? Millä tavalla raskaus vähentää naisen kykyä vapaasti valita haluamiaan ja hyviksi toteamiaan hoitajia?

KYKYSMYS 4. (Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle): Aikooko valiokunta tehdä/teettää lakiesitystä koskevan taloudellisten seuraamusten arvion ottaen huomioon lain toimeenpanosta ja valvonnasta aiheutuvat kustannukset?

KYSYMYS 5. (Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle): Kuka valvoisi lain toteutumista? Valvirako? Poliisiko? Millaiset sanktiot seuraavat rikkomuksista?

Kysymys 6. (Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle). Kuka ratkaisee, hoitaako täydentävä hoitaja (joka ei ole Valviran rekisterissä) varsinaista sairautta vai helpottaako hän sairaan kärsimiä oireita tai lääketieteellisestä hoidosta aiheutuvia sivuvaikutuksia? Esimerkiksi ystäväni Z sairastaa diabetesta ja hän hoitaa itseään hoitosuositusten mukaisesti. Hän haluaa myös käydä aromaterapeutin luona kohentamassa hyvinvointiaan ja käyttää myös vyöhyketerapeutin, jäsenkorjaajan ja muiden täydentävien hoitajien palveluja, jotka maksaa omasta pussistaan. Hän katsoo hyötyvänsä niistä erittäin paljon ja ne vaikuttavat positiivisesti diabeteksen oireiden lievittymiseen ja auttavat elintapojen parantamisessa. Kuka päättä, onko kyseessä oireiden (joiden hoitaminen lakialoitteen mukaan ei olisi kiellettyä ilman “yhteistyötä”) vai itse sairauden hoito? Voiko potilas itse päättää?

KYSYMYS 7. (Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle): Kenen vastuulla on yhteistyö lakialoitteen kohdassa “Muu kuin terveydenhuollon ammattihenkilö ei saa…. hoitaa syöpää, diabetesta, epilepsiaa, vakavaa mielenterveyden häiriötä, mielisairautta, dementiaa tai muuta näihin verrattavaa vakavaa sairautta taikka tartuntatautilaissa (1227/2016) säädettyä yleisvaarallista tartuntatautia, ellei tutkimusta ja hoitoa toteuteta yhteistyössä lääkärin kanssa.”? Jos on epäselvää, vaikuttaako täydentävä hoito itse sairauden paranemisprosessia edistävästi ja asiakas, tuo vakavasti sairas, kuitenkin itse haluaa tulla hoidetuksi myös terveydenhuollon ulkopuolella, kenen vastuulla on selvittää, onko täydentävän hoitajan luo meneminen laillista? Miten se selvitetään?

KYSYMYS 8. (Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle). Jos vakavasti sairas potilas kaikista lääkärin ohjeista ja kielloista huolimatta kuitenkin haluaa käyttää lääketieteellisen hoidon rinnalla jotakin täydentävää hoitoa, onko potilaan itse ilmoitettava yhteistyövelvollisuudesta näille kahdelle: lääkärille ja esimerkiksi vyöhyketerapeutille? Kumman velvollisuus on soittaa toiselle osapuolella? Potilaanko pitää itse soitella kummallekin? Saako potilas sakon, jos ei ilmoita yhteistyövelvollisuudesta kummallekaan? Entä jos potilaalla on useita lääkäreitä? Sairaalan, terveyskeskuksen, Mehiläisen tai Terveystalon keskukseenko ilmoitetaan? Kuka lopulta on vastuussa lain määräämän yhteistyön toteutumisesta käytännössä? Tarvitaanko yhteistyön tekemiseen lakia? Riittäisikö sopimuspohjainen yhteistyö?

KYSYMYS 9. (Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle). Miten valiokunta aikoo tehdä yhteistyötä STM:n virkamiesten kanssa, joilla on jo taustietoa täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitojen sääntelytarpeen selvittelyksi.

KYSYMYS 10. (Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle): 23 f § kohta 1), ks lakialoitteen teksti alla, jossa f =a artikkelikuvan tekstissä yllä: Henkilöllä, joka ei pysty itse päättämään hoidostaan, on edunvalvoja. Mikä edunvalvojan rooli olisi?

KYSYMYS 11. (Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle) 3 f § kohta 3): Miten tehdään ero hypnoosin terveyttä edistävän vaikutuksen ja hoitavan vaikutuksen välillä? Onko tupakasta vieroittumisen tuki itsehynoosilla kiellettyä? Katso tarkemmin Hypnoosi on hyvää terveyden edistämistä – Liinanblogi ja Kuka saa hypnoterapoida? – Liinanblogi ja Hypnoosi vai mindfulness? – Liinanblogi

KYSYMYS 12. (Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle): Mitä merkitystä on lailla, joka ei käytännössä koske ketään? Suomessa ja muuallakin länsimaissa nimittäin tutkimusten mukaan täydentäviä ja vaihtoehtoisia hoitoja ei käytetä hoitamaan vakavia sairauksia (muutamia äärimmäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta), joten niiden kieltäminen lailla on TURHAA, jopa typerää. Jos joku haluaa juoda KodinPutkimiestä tai jotakin muuta terveydelle vaarallista, niin tämä lakialoite ei sitä millään tavalla estä, koska lakialoite koskee ainoastaan ihmistä hoitavia henkilöitä, ei aineita joita myydään marketeissa ja muissa kaupoissa.

KYSYMYS 13. (Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle): Miten valiokunta aikoo selvittää Miia Laihon esittämien väitteiden totuudellisuuden. Laiho on eduskunnassa pitämässään esittelypuheenvuorossa todennut: “Toistuvasti nousee esiin räikeitä tapauksia, joissa vakavasti sairaalle ihmiselle on tarjottu uskomuksiin perustuvia parantavia hoitoja, mikä on johtanut hoidon viivästymiseen ja jopa terveyden vaarantumiseen.” Mihin tutkittuun tietoon tai muuhun pätevään näyttöön perustuu väite toistuvista räikeistä tapauksista? Kuinka monta kertaa ja mikä tapaus on toistunut? Kuinka hoidon viivästyminen täydentävän ja vaihtoehtoisen hoidon vuoksi on todennettu ja kenen toimesta? Millä tavalla terveys on vaarantunut näissä toistuvissa tapauksissa? Millaista tilasto- ja tutkimustietoa valiokunta aikoo hankkia varmistaakseen kansanedustaja Laihon mitä todennäköisimmin virheellisten väitteiden todenperäisyyden?

Tutkimustieto näet ei tue kansanedustaja Laihon esittämiä väitteitä täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitojen vaaroista, joihin Laiho puheessaan vetoaa. Laihon väitteet vaikuttavat voimakkaan propagandistisilta, korostavat faktoilla todentamattomia vaaroja ja ne yleistävät yksittäisiä haittatapauksia koskemaan virheellisesti koko täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitojen alaa, lisäksi vielä huomattavan negatiivisen asenteen sävyttämänä. Yhtään faktatietoa, mitään prosenttiosuuksia tai numerotietoja Laiho ei perusteluissaan esitä, mistä on pääteltävä, että niitä ei ole.

KYSYMYS 14. (Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle) Viimeinen mutta ei vähäisin kysymyskokonaisuus: Miten valiokunta aikoo ottaa huomioon tutkimustulokset, jotka osoittavat täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitojen tuottamia terveyshyötyjä käyttäjille ja koko kansanterveydelle? Miten valiokunta aikoo ottaa huomioon tutkimustiedot (myös Suomesta on tutkimusta), jotka osoittavat, että täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitojen käyttäjistä valtaosa saa hoidoista apua itselleen. Miten valiokunta aikoo huomioida sen, että väestökyselyjen 2008 ja 2018 mukaan vain pieni vähemmistö suomalaisista kannatta täydentävien hoitojen käytön rajoittamista vakavasti sairailta tai lapsilta? Katso pylväskuvio alla.

Kuviosta katso tarkemmin: Jännitteitä: Kansa ja kansanedustaja ”vaihtoehtohoidoista” – Liinanblogi

Alla lakialoite on kopioitu kokonaisuudessan ja sama teksti on myös artikkelikuvassa:

Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 

lisätään terveydenhuollon ammattihenkilöistä annettuun lakiin (559/1994) uusi 4 b luku seuraavasti:  

4 b luku 

Terveydenhuollon ammattihenkilön tutkimusta ja hoitoa edellyttävät potilasryhmät ja sairaudet 

23 f § 

Oikeus tutkia ja hoitaa eräitä potilasryhmiä ja sairauksia 

Oikeus tutkia tai hoitaa henkilöitä on sallittu ainoastaan tämän lain 2 §:ssä tarkoitetuille  terveydenhuollon ammattihenkilöille silloin kun:  

1) täysi-ikäinen henkilö ei mielenterveyden häiriön, kehitysvammaisuuden tai muun syyn vuoksi pysty päättämään hoidostaan;  

2) alaikäisellä ei ole hänen huoltajansa tai muun laillisen edustajansa suostumusta tutkimukseen tai hoitoon;  

3) tutkimukseen tai hoitoon sisältyy hypnoosia; tai  

4) potilasturvallisuus edellyttää muusta erityisestä, henkilön sairauteen tai hoitomuotoon liittyvästä syystä terveydenhuollon ammattihenkilön tutkimusta tai hoitoa.  

Muu kuin terveydenhuollon ammattihenkilö ei saa hoitaa henkilöä, joka on raskaana tai jolle on tehty elinsiirto, taikka hoitaa syöpää, diabetesta, epilepsiaa, vakavaa mielenterveyden häiriötä, mielisairautta, dementiaa tai muuta näihin verrattavaa vakavaa sairautta taikka tartuntatautilaissa (1227/2016) säädettyä yleisvaarallista tartuntatautia, ellei tutkimusta ja hoitoa toteuteta yhteistyössä lääkärin kanssa. “

Mitä eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta tulee tekemään?

Tässä on luettelo Sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsenistä: https://www.eduskunta.fi/FI/valiokunnat/sosiaali-ja-terveysvaliokunta/Sivut/default.aspx

Lääkärikansanedustaja Mia Laihon (kok) 21.12.2020 tekemä lakialoite (LA 106/2020 vp) ns. puoskarilakialoite on käsitelty tiistaina 19.10.2021 eduskunnan täysistunnossa ja se etenee seuraavaksi sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Mia Laihon (kok) 21.12.2020 tekemä lakialoite (LA 106/2020 vp):

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/LA_106+2020.aspx

Puoskarilaki-kansalaisaloitetetta kannatettiin hyvin vähän

Puoskarilakia vaativa kansalaisaloite Puoskarilaki Suomeen – Kansalaisaloitepalvelu sai 11 579 kannattajaa.

Täydentävien hoitojen saannin tasa-arvoistamista vaativa kansalaisaloite Täydentävät hoidot kaikille- Kansalaisten yhdenvertainen valinnanvapaus saada täydentäviä hoitoja on turvattava – Kansalaisaloitepalvelu sai 28 416 kannattajaa.

Kenen asialla kansanedustaja Mia Laiho on?