Hoitosuositusjärjestelmä kaipaa remonttia

Käypä hoito -suosituksia laaditaan, jotta potilaita hoidettaisiin entistä paremmin. Hoitosuositusten laatiminen sisältää monenlaisia arvovalintoja, ja siksi niiden laatimisprosessi on altis myös päätöksenteon systemaattisille vinoumille.

”Hoitosuositukset vaikuttavat myös suoraan siihen, kuinka uskottavilta eri palveluntuottajien tarjoamat hoidot näyttävät markkinoilla”.

Järvinen ym. 2021

Professori Teppo Järvinen ja tutkijaryhmä analysoivat Duodecim-lehdessä äskettäin julkaistussa katsausartikkelissa mekanismeja, joilla päätöksenteko  Käypä hoito -suosituksia tehtäessä saattaa vinoutua, ja esittävät rakenteellisia ratkaisuja vinoumien ehkäisemiseksi. (Järvinen ym. 2021)

Kaksi erityisen merkittävää tekijää, jotka altistavat hoitosuositukset systemaattisille vinoumille, ovat taloudelliset sidonnaisuudet ja ammattikuntaedut. Vinoumien ehkäisykeinoiksi tutkijaryhmä esittää puolueettomien asiantuntijoiden käyttöä, metodologisen osaamisen vahvistamista ja moniammatillisia työryhmiä käypä hoito -suositusten laatimisessa.

Näyttö ja käytäntö

”Voisi ajatella, että suositustyöryhmän kokoonpanolla ei ole suurta merkitystä, koska näyttö hoitotoimien vaikuttavuudesta on useimmiten niin vakuuttavaa, että päätelmät olisivat joka tapauksessa kutakuinkin samansuuntaisia. Näin ei käytännössä kuitenkaan ole.”. Tutkijaryhmä ehdottaa, että mikäli hoitosuosituksista halutaan ammattikuntaintresseistä riippumattomia, järjestelmän tulisi olla myös rahoitukseltaan puolueeton.

Kannattaa lukea koko ansiokas kirjoitus Hoitosuositukset, systemaattiset vinoumat ja luottamus lääkäreihin. Siitä saa erinomaisen selkeän kuvan käypä hoito -suositusten ongelmista ja järjestelmän muutostarpeesta.

Tärkeä kansanterveyden näkökulma

Huomionarvoista on, että päätelmissään kirjoittajat viittaavat lääketieteellistä näkökulmaa laajemmin, koko kansanterveyteen ja kansanterveyden parantumiseen sekä terveydenhuollon kustannusten säästöihin:

 ”Muutos vaatisi monissa länsimaissa yhteiskunnalta merkittävän taloudellisen lisäpanostuksen hoitosuositusjärjestelmään. Politiikan tutkijoiden mukaan riippumaton hoitosuositusjärjestelmä maksaisi kuitenkin itsensä moninkertaisesti takaisin sekä parempana kansanterveytenä että säästyneinä kuluina, koska nykyinen käytäntö johtaa sekä tarpeettomiin hoitoihin että suureneviin kustannuksiin, jotka ovat yhteiskunnallisesti kestämättömiä.  

Rakenteellisesti turvattu puolueettomuus edistäisi luottamusta niin hoitosuositusjärjestelmää kuin koko lääkärikuntaakin kohtaan.”

Vahva lukusuositus: Teppo Järvinen, Jussi Valtonen, Jarkko Jokihaara, Aulis Aarnio ja Samuli I. Saarni. Hoitosuositukset, systemaattiset vinoumat ja luottamus lääkäreihin. Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim 2021;137(19):2005-2012

Hoitosuositukset, systemaattiset vinoumat ja luottamus lääkäreihin (duodecimlehti.fi)