Intuitio puhuu emotionaalisessa hiljaisuudessa

Punainen syysvaahtera keltaisen koivun edessä.

Punainen syysvaahtera keltaisen koivun edessä.

Joskus tulee tilanteita, joissa tietää, miten pitää toimia, vaikka ei tiedä, miksi pitää toimia juuri sillä tavalla. Kysymys on intuitiosta, joka kertoo paljon, jos sitä ryhtyy havainnoimaan.

Intuitiivinen havaitseminen on sellaista asioiden hahmottamista, joka ei perustu järkisyihin ja loogiseen päättelyyn, ei muistoihin tai menneisyyden tapahtumien perusteella tehtyihin arvioihin. Se perustuu muuhun kuin analyyttiseen harkintaan. Siis mihin?

Se nojautuu johonkin, jota ei vielä tunneta ja jota ei ole pystytty tieteellisesti todistamaan. Sitä kyllä tutkitaan koko ajan maailmalla, myös Suomessa. Ja moni tietää, että se toimii.

Intuitiota voi harjoitella, mutta ei järjen avulla

Intuitiotaan voi kehittää harjoittelemalla sisäisen hiljaisuuden kokemusta. Siinä arkinen, päänsisäinen ajatusten aaltoilu ja puhe (joskus jopa pölötys ja pälpätys) vähenee mahdollisimman hiljaiseksi. Tämä on rauhoittumista, omaan sisäisyyteen vajoamista ilman arvostelmia, ajatuksiin ja tunteisiin takertumattomuutta, ”olemista vain”, ”silleen jättämistä”. Se on emotionaalista hiljaisuutta.

Tilalle tulee rauhan ja seesteisyyden tunnelma, jossa ihminen kokee olevansa itsensä kanssa sovussa ja yhteydessä koko kehoonsa ja erityisesti sydämeensä. Ihmisen tietoisuus energian liikkeistä kehossa saattaa kasvaa, mikä voi ilmetä erilaisina kehotuntemuksina. Yhteys itsen ja muiden ihmisten välillä voi tuntua energeettisesti. Ihminen kokee olevansa vahvasti elossa ja läsnä juuri tässä hetkessä ja saavansa yhteyden korkeampaan minäänsä/spirituaaliseen olemuspuoleensa.  Hän kokee sopusointua ympäristön, luonnon ja jopa maailmankaikkeuden kanssa.

Tällaiseen tietoisuuden tilaan pyritään meditaatiossa, jossa mieli hetkeksi “tyhjennetään turhasta tavarasta”. Suomalaiselle tällaisesta olotilasta muistuttavat saunan rauha ja lämpö, jotka parhaimmillan tarjoavat tilaisuuden pysähtyä ja vain olla. Monesti saunassa saakin hyviä ideoita.

Mindfulness (tietoisuustaito) -tekniikat ovat amerikkalaisen psykologin Jon Kabat-Zinnin vanhoista itämaisista traditioista nykymaailmaan kehitettyjä meditaatiomuotoja. Niitä käytetään mielen ja kehon tasapainottamisen lisäksi esimerkiksi kipujen lievityksessä.

Shamaanimatka sisäiseen maailmaan

Myös shamaanimatka ohjaa sisäiseen maailmaan ja intuition lähteille. Muuntuneessa tietoisuuden tilassa emotionaalista hiljaisuuttaa täydentävät matkalla syntyvät intuitiiviset mielikuvat. Ne nousevat shamanistisella luovuuden retkellä, joka on ikään kuin unen ja valveen rajamaastoa.

Shamanismi on muinaista perinnettä, joka on löytänyt paikkansa myös nykymaailmassa.

Emotionaalisen hiljaisuuden kokemus avaa ja virittää intuitiota, joka on älyllistä toimintaa. Se on kuitenkin erilaista kuin analyyttiseen harkintaan perustuva mielen työskentely. Liika analysointi ja järkeily voivat jopa rajoittaa luovuutta.

Monen asian yllättävät yhteydet

Karkeasti kuvaten intuitio käsittelee monta asiaa yhtä aikaa. Se hauduttaa ja muhii niitä kaikkia rinnakkain. Ongelman ratkaisu voi syntyä esimerkiksi yhdistämällä asioita, joita tavanomaisesti pidetään toisiaan poissulkevina, mahdottomina yhdistää. Tämä voi tapahtua tiedostamatta niin, että yhtäkkiä vain tajuaa, että ”näinhän tämän pitää mennä”.

Usein juuri intuitio luo perustan taiteelliselle luomistyölle, vaikka kaikessa luomisessa tarvitaan jossain vaiheessa myös harkintaa ja paljon raakaa työtä. Intuitio selittää sen, että ihminen, vaikka ei itse olisikaan kokenut kovin paljon, voi esimerkiksi luoda kirjallisuutta, joka tuntuu tuoreelta ja todelta.

Hyvässä hoitosuhteessa on myös aina mukana intuitiota.

Intuitio nimittäin edellyttää sympatiaa ja myötätuntoa. Ymmärtävää ja hyväksyvää asennetta sekä itseä että toista ihmistä kohtaan, antaumusta ja hartautta.

Suurinta elämässä on rakkaus.  Se ymmärtää kaiken juuri sen tähden, että se on intuitiivista. Järkisyin on vaikea rakastaa.

Esimerkkejä tutkijoista, joita intuitio kiinnostaa/on kiinnostanut:

Ahlman, Erik 1920. Arvojen ja välineitten maailma. Eetillis-idealistinen maailmantarkastelukoe. WSOY. Porvoo.

Bradley R T 2007. The Psychophysiology of Intuition: A Quantum-Holographic Theory of Nonlocal Communication.World Futures, 63: 61–97, 2007

Raami, Asta Taideteollisesta korkeakoulusta tutkii intuitiota väitöskirjaansa varten.

Walsh R 2011. The World of Shamanism. New Views of an Ancient Tradition. Woodbury, Minnesota.

Williams M and Penman D  2011. Mindfulness. A Practical Guide to Finding Peace in A Frantic World. London.