Ruotsi: Valinnanvapautta kunnioitettava

Ruotsissa potilaiden vapautta valita turvallisesti  täydentäviä ja vaihtoehtoisia  hoitoja halutaan vahvistaa. Keväällä 2019 julkaistussa Komplementär och alternativ medicin och vård – säkerhet, kunskap, dialog   -selvityksessä potilaiden valinnanvapautta ja tuvallisia valintoja ehdotetaan vahvistettavaksi uudistamalla hoitajien toimintaa koskevaa lainsäädäntöä (katso edellinen kirjoitus Ruotsi vähentämässä vaihtoehtohoitojen rajoituksia) sekä seuraavilla asiantuntijaryhmän ehdottamilla toimenpiteillä:

 Jaetaan luotettavaa  ja asianmukaista tietoa kansalaisille

  • Kansalaisille pitää tarjota nykyistä paremmat edellytykset hyvin perustelluille valinnoille, jos he harkitsevat täydentävän ja vaihtoehtoisen hoidon käyttämistä. Tällä tarkoitetaan, että kansalaisten on saatava asianmukaista  ja luotettavaa tietoa, jotta he pystyvät oikeaan tietoon nojaten  valitsemaan itselleen hoidon antajan ja hoitomenetelmän. Ihmisillä täytyy  olla mahdollisuus saada riittävästi informaatiota virallisen terveydenhuollon ulkopuolella olevista hoitomenetelmistä ja niiden  toteennäytetystä tehosta.

Varmistetaan, että hoitomenetelmän  alkuperä ei saa ohjata hoitopolitiikkaa

  • Uusien hoitomenetelmien käyttöönottopolitiikka on oltava neutraalia sen suhteen, mikä on jonkin hoitomuodon ”alkuperä”. Tämä viittaa siihen, että Ruotsissa aletaan hyväksyä  entistä laajemmin erilaisia hoitamisen taustafilosofioita ja -teorioita. Biolääketieteellisen mallin rinnalle on nousemassa kokonaisvaltaisempia hoitonäkemyksiä.  

Koulutetaan terveydenhuoltohenkilökuntaa täydentävistä hoidoista, niiden vaikutuksista, käyttötavoista ja turvallisuudesta.

  • Ruotsissa suuri osa potilaista käyttää tavanomaisten lääketieteellisten hoitojen ohella myös täydentäviä hoitoja. Siksi Ruotsissa on ehdotettu, että  terveydenhuoltojärjestelmän sisällä on parannettava ymmärrystä täydentävistä ja vaihtoehtoisista hoitomuodoista. Niinpä asiantuntijaraportissa ehdotetaan, että , hoitohenkilökuntaa on koulutettava (ehdotetaan 1-2 opintopisteen opintoja) tietyillä opintoaloilla.

Turvataan tiedonvälityksen riippumattomuus

  • Selvityksessä painotetaan tarvetta parantaa täydentäviä ja vaihtoehtoisia hoitoja koskevien riippumattomien tietojen julkisuutta. Raportti ehdottaa Ruotsissa erityisen internetportaalin avaamista, josta kansalaiset ja terveydenhuoltohenkilöstö saisivat asianmukaista tietoa.

Norjan ja Tanskan toimijoiden kanssa ehdotetaan yhteistyötä, koska näissä maissa tällaista riippumatonta informaatiota jo tuotetaan ja tätä tietoaineistoa ruotsalaisetkin voisivat hyödyntää.  Ruotsin sosiaalihallituksen ehdotetaan vastaavan koko maata kattavasta tiedottamisesta. Myös Kuluttajaviraston ehdotetaan jakavan faktatietoa tältä alalta. Lisäksi kaikkiin viestintäkanaviin, joissa jaetaan  informaatiota ”tietoon perustuvasta hoidoista” lisätään täydentäviä ja vaihtoehtoisia hoitomuotoja koskevaa tutkimus- ja muuta asiatietoa.

Näiden toimenpiteiden toteuttaminen varmistaisi asiantuntijaryhmän mukaan sen,  että potilaat saavat nykyistä luotettavammalla tavalla informaatiota hyvin perusteltujen hoitovalintojen tekemiseksi ja vähemmän luotettavien hoitovaihtoehtojen tai  vaarallisten menetelmien välttämiseksi.

Kun Ruotsin hallitus lähti kaksi vuotta sitten selvittämään täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitojen merkitystä ruotsalaisten terveydenhoidossa ja näiden hoitomuotojen asemaa kansallisessa terveysjärjestelemässä, tavoite oli, että potilaan oikeutta valita itse haluamansa hoito ja hoitomenetelmä on kunnioitettava niin laajasti, kuin se suinkin on mahdollista.

Tätä oikeutta on punnittava suhteessa potilasturvallisuuden vaatimuksiin, todetaan  Ruotsin hallituksen toimeksiannossa selvittää potilaiden valinnanvapautta ja potilasturvallisuutta käytettäessä vakiintuneen terveydenhuollon ulkopuolisia hoitoja. ††††††††††††††††††††††††

Keväällä 2019 julkaistun raportin Komplementär och alternativ medicin och vård – säkerhet, kunskap, dialog  mukaan turvallisuusriskit ovat vähäisiä silloin, kun on kyse koulutettujen, järjestäytyneiden ja eettisiin sääntöihin sitoutuneiden hoitajien toiminnasta.

Artikkelikuvan tekijä: Kati Sarvela