Ruotsi vähentämässä vaihtoehtohoitojen rajoituksia

Tydentäviä ja vaihtoehtoisia hoitoja ammattimaisesti tarjoavia henkilöitä koskevaan lainsäädäntöön esitetään Ruotsissa väljennyksiä.

Tuore lakiesitys saattaa näyttää myös kiristykseltä.

Kauan diskuteerattiin

Ruotsalaiset ovat tunnetusti  hyviä diskuteeraamaan eli he ovat taitavia keskustelemaan hankalistakin asioista, kuten keskinäisistä erimielisyyksistä. Täydentävistä hoidoista käydään Ruotsissa samanlaista debattia kuin Suomessa, ja vastakkainasettelut ovat jyrkkiä sielläkin. Mutta on siellä halua dialogiinkin.

Melkein kaksi vuotta sitten Ruotsin hallitus nimitti selvityshenkilöksi professori emeritus Kjell Asplundin  selvittämään potilaiden valinnanvapautta ja potilasturvallisuutta käytettäessä vakiintuneen terveydenhuollon ulkopuolisia hoitomuotoja  (eli täydentäviä ja vaihtoehtoisia hoitoja).

Kjell Asplund työryhmineen jätti kesäkuun 2019 alussa ehdotuksen  lakimuutokseksi, jonka ydin on se, että ammatinharjoittaja saa täydentävien hoitojen avulla lievittää kaikkien asiakkaiden, myös vakavista sairauksista kärsivien, lasten ja raskaana olevien erilaisia oireita. Vakavia sairauksia he eivät saa hoitaa eivätkä lasten ja raskaana olevien muitakaan sairauksia, mutta kylläkin oireita.

Dagens Nyheterissä (DN) oli  4.6.2019 aihetta käsittelevä  artikkeli, jossa  Kjell Asplund kertoo ehdotuksesta lakimuutokseksi. Laaja, 640-sivuinen, aihetta käsittelevä taustaselvitys Komplementär och alternativ medicin och vård – säkerhet, kunskap, dialog toimenpide-ehdotuksineen  julkaistiin  maaliskuussa 2019.  

DN:n jutun mukaan Kjell Asplundin ryhmä ehdottaa, että lakia kiristettäisiin niin, että sen piiriin tulisivat kaikki vakavat sairaudet, kuten psykoosi, sydänsairaus ja ALS.

– Esimerkiksi ehdotetun lain mukaan tulee siis olemaan  kiellettyä  hoitaa skitsofreniaa vaihtoehtohoidolla lääkkeiden sijasta tai antaa vakaviin infektioihin  vaihtoehtohoitoa antibioottien sijasta, Kjell Asplund sanoo.

Selvitysryhmä on pyrkinyt tasapainottamaan potilasturvallisuuden ja hoitoa hakevan asiakkaan mahdollisuudet tehdä omia, riittävään tietoon perustuvia valintoja hoidoista.

Ei haluta holhota ja ylisäädellä

– Emme halua holhota (överreglera=ylisäädellä). Siksi ehdotamme,  että pelkästään oireita lievittävä hoito täydentävässä ja vaihtoehtoisessa hoidossa tulee olla sallittua myös tietyillä alueilla, joissa se tähän asti on ollut kiellettyä. Mutta silloin, kun kyse on erityisen suojelemisen tarpeessa olevista (skyddsvärda =suojelemisen arvoisista) ryhmistä ja vakavaa sairautta potevien henkilöiden hoidosta haluamme ottaa käyttöön tiettyjä tiukennuksia, Kjell Asplund toteaa.

Vakavilla sairauksilla tarkoitetaan hengenvaarallisia sairaustiloja tai tiloja, jotka aiheuttavat tai tulevat aiheuttamaan laajan toimintakyvyn alentumisen.

Kjell Asplund jatkaa: “Sen sijaan oireita lievittävät toimenpiteet tulee lakiehdotuksen mukaan sallia myös vakavien sairauksien kohdalla. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että sallitaan akupunktio kivunlievityksessä ja lääketieteellinen jooga rauhattomuuteen syöpäsairauden yhteydessä.  Sama poikkeus kiellosta koskee myös lasten ja raskaana olevien hoitoa. Näissä tiloissa sallitaan oiretta lievittävät hoidot, esimerkiksi hieronta vauvakoliikissa ja akupunktio raskauspahoinvoinnin hoidossa.   

– Se että tulee olemaan laillista käyttää täydentäviä ja vaihtoehtoisia metodeja oireiden lievityksessä ei mitenkään riipu siitä, onko niiden tehosta sairauden paranemisessa näyttöä vai ei.

Kjell Asplundin mukaan vakavien sairauksien rajaamisessa voi olla vaikeuksia, mutta sosiaalihallituksessa on kehitetty malleja, joita voidaan käyttää arvioitaessa kuinka vakava joku sairaus on.  Sen erottaminen, mikä on sairauden hoitoa sinänsä ja mikä oiretta lievittävää hoitoa ei ole hänen  mukaansa kovinkaan vaikeaa, vaikka joissakin tilanteissa eronteko ei voi olla kristallinkirkas.  

– Norjassa on  vuodesta 2004 lähtien lainsäädäntö, jossa on säännöksiä sekä vakavasta  sairaudesta että oiretta lievittävästä hoidosta. Norjan viranomaisten mukaan ei ole raportoitu ongelmia  tämän soveltamisessa, Kjell Asplund toteaa Dagens Nyheterin haastattelussa 4.6.2019. 

                               *      *      *

Tiedoksi lukijalle, että yllä oleva teksti on vapaasti tiivistetty DN:n jutusta.  

Alla on Ruotsin lakiehdotuksen vapaa, epävirallinen käännös, jota ei saa käyttää missään julkisissa dokumenteissa, koska kaverini käänsi ja minä muotoilin, emmekä kumpikaan ole virallisia kielenkääntäjiä. Esimerkiksi ”Det är förbjudet att behandla” on käännetty   “Ei saa hoitaa”, mutta sen voi ilmaista myös “On kielletty hoitamasta”. Vaihtoehtoisia sanoja on suluissa.

KÄÄNNÖS (alla on ruotsinkielinen teksti):

Säädös/asetusehdotus

Författningsförslag (SOU 28) loppumietintö  s 33-38

1.1. ehdotus laiksi koskien tiettyjä rajoituksia oikeuteen hoitaa ammatillisesti

 Täten säädetään seuraavaa.

Alustavia säännöksiä

1 § Tämän lain säännökset ovat voimassa silloin kun joku harjoittaa ammatillista toimintaa tarkoituksena ennaltaehkäistä, selvittää tai hoitaa sairauksia. Se, mitä tässä laissa sanotaan sairauksista, pätee myös sairauksiin verrattaviin tiloihin.

Säännökset eivät koske, sitä joka potilasturvallisuuslain (2010:659) 1 kap. 4 § mukaisesti kuuluu terveyden- ja sairaanhoidon henkilökuntaan tai lääkäriä tai hammaslääkäriä jonka legitimaatio on peruttu tai jonka toimivalta muuten on loppunut tai rajoitettu.

Kiellot, jotka koskevat tiettyjen sairauksien hoitoa

2 § Ei saa hoitaa sellaisia tarttuvia tauteja, jotka taruntatautilain (2004:168) mukaan kuuluvat yleisen ilmoitusvelvollisuuden piiriin.

3 § Ei saa hoitaa vakavia sairauksia.

vakavilla sairauksilla tarkoitetaan ensimmäisessä alakohdassa sellaisia sairaustiloja, jotka [virallisen] terveyden- ja sairauden hoidon yhteydessä tai ilman sitä täyttävät vähintään yhden seuraavista kriteereistä:

1. hengenvaaralliset tilat

2. tila aiheuttaa tai tulee aiheuttamaan laajan toiminnan alentumisen (funktionsnedsättning).

Kiellot, jotka koskevat raskaana olevia ja alle 15vuotiaita lapsia

4 § Ei saa tutkia (tehdä tutkimusta/selvitystä sairaudentilasta) tai hoitaa sairauksia raskauden tai synnytyksen yhteydessä.

5 § Ei saa tutkia (tehdä tutkimusta/selvitystä sairaudentilasta) tai hoitaa sairauksia alle 15 vuotiailla lapsilla.

Kiellot, jotka koskevat tiettyjä hoitomenetelmiä

6 § Ei saa

1. tehdä kirurgisia toimenpiteitä, jotka läpäisevät kehon kaikki ihokerrokset, ja

2. antaa puudutusta tai injektioita.

Poikkeukset kielloista

7 §

Kiellot 2–5 §§ eivät koske hoitoa, jonka tarkoituksena on yksinomaan lievittää oireita, jotka ovat aiheutuneet sairaudesta tai sairauden hoidosta.

Kiellot 4 – 5 §§  eivät myöskään koske selvitystä/tutkimusta, joka on välttämätön sellaiseen oireenlievitykseen joka on sallittu ensimmäisessä kohdassa.

Kielto 6 §:ssa ei koske verikokeen ottoa kapillaareista.

Säädöksiä rangaistuksesta

8 § Sakkoihin tai vankilaan korkeintaan yhdeksi vuodeksi tuomitaan se, joka sellaisessa toiminnassa, jota tarkoitetaan 1 § ensimmäisessä alakohdassa tahallaan tai huolimattomuudesta

1. rikkoo jotain kohtaa 2–6 § säännöksissä, tai

2. aiheuttaa asiakkaalle vahingon (vamman), joka ei ole vähäinen tai aiheuttaa vaaratilanteen sellaiseen vahinkoon (vammaan).

Ensimmäinen alakohta 2 pätee riippumatta siitä onko vamma (vahinko) tai vaara aiheutettu sopimattomasta hoidosta tai [virallisen] terveyden- ja sairaan hoidon keskeytyksestä tai viivästymisestä.

Arvioitaessa sitä onko huolimattomuudesta johtunut rikkomus rangaistava, ei se seikka että rikoksentekijä puutteellisten tietojen tai kokemuksen vuoksi ei ole voinut ymmärtää sairauden luonnetta tai ennakoida vahinkoa (vahinkoa) tai vaaraa, vapauta häntä vastuusta. 

 9§ Jos rikkomus katsotaan ankarammin rangaistavaksi toisessa laissa, se tulee tuomita tuon lain säännösten mukaisesti. 

Säännöksiä syytteeseenpanosta, kiellosta ja uhkasakosta

10 § Jos IVO (Inspektionen för vård och omsorg) [Ruotsin terv.huollon valvontavirasto] saa tietoa tilanteesta, joka antaa aiheen olettaa, että joku on rikkonut jotain kohtaa tämän lain  säännöksissä 2–6 §, tulee viranomaisen ryhtyä toimenpiteisiin säännösten (määräysten) noudattamisen varmistamiseksi ja, jos on tarve tehdä ilmoitus syytteeseenpanosta.

11 § Jos joku on syyllistynyt 8 § mukaiseen rikokseen saa IVO päättää hänelle annettavasta tietyn ajan kestävästä tai pysyvästä kiellosta harjoittaa 1 § alakohdassa tarkoitettua toimintaa. Sellaisessa päätöksessä voidaan antaa uhkasakko.  

Den som överträtt ett sådant vitesförbud får inte dömas till straff för gärning som omfattas av vitesförbudet. Tätä viimeistä lausetta en osaa kääntää, en ymmärrä juridista merkitystä.

Valitus päätöksestä ym.

12 §  IVOn 11 § mukaisesta päätöksestä saa tehdä valituksen yleiseen tuomioistuimeen. (IVOn)Viraston 10 § mukaisesta päätöksestä ei voi valittaa.  Ylempään hallinto-oikeuteen valitettaessa tarvitaan valituslupa.

13 §  Päätös jonka IVO tai yleinen tuomioistuin on antanut pannaan heti täytäntöön, sikäli kun päätöksessä ei muuta sanota.

Tämä laki astuu voimaan 1 tammikuuta2021.

——————————————

RUOTSINKIELINEN TEKSTI:

1.1 Förslag till lag om vissa begränsningar i rätten

att yrkesmässigt utföra vård

Härigenom föreskrivs följande.

Inledande bestämmelser

1 § Bestämmelserna i denna lag gäller när någon yrkesmässigt vidtar

åtgärder i syfte att förebygga, utreda eller behandla sjukdomar. Vad

som i denna lag sägs om sjukdomar gäller även med sjukdomar jämförliga

tillstånd.

Bestämmelserna i lagen gäller inte för den som enligt 1 kap. 4 §

patientsäkerhetslagen (2010:659) tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen

eller för läkare eller tandläkare vars legitimation har återkallats

eller vars behörighet annars har upphört eller begränsats.

Förbud som avser behandling av vissa sjukdomar

2 § Det är förbjudet att behandla sådana smittsamma sjukdomar

som enligt smittskyddslagen (2004:168) är anmälningspliktiga sjukdomar.

3 § Det är förbjudet att behandla allvarliga sjukdomar.

Med allvarliga sjukdomar avses i första stycket sådana sjukdomstillstånd

som med eller utan behandling inom hälso- och sjukvården

uppfyller minst ett av följande kriterier:

1. tillståndet är livshotande,

2. tillståndet medför eller kommer att medföra en mycket omfattande

funktionsnedsättning.

Förbud som avser gravida och barn under 15 år

4 § Det är förbjudet att utreda eller behandla sjukdomar i samband

med graviditet eller förlossning.

5 § Det är förbjudet att utreda eller behandla sjukdomar hos barn

som inte har fyllt 15 år.

Förbud som avser användning av vissa vårdmetoder

6 § Det är förbjudet

1. att utföra kirurgiska ingrepp och provtagningar som inbegriper

fullständig penetration av kroppens samtliga hudlager, och

2. att ge allmän bedövning och injektioner.

Undantag från förbud

7 § Förbuden i 2–5 §§ gäller inte behandling som uteslutande syftar

till att lindra symtom som har orsakats av en sjukdom eller en sjukdomsbehandling.

Förbudet i 4 och 5 §§ gäller inte heller utredning som är nödvändig

för sådan symtomlindring som är tillåten enligt första stycket.

Förbudet i 6 § 1 gäller inte provtagning av blod från kapillärer.

Bestämmelser om straff

8 § Till böter eller fängelse i högst ett år döms den som under utövning

av verksamhet som avses i 1 § första stycket uppsåtligen eller

av oaktsamhet

1. bryter mot någon av bestämmelserna i 2–6 §, eller

2. tillfogar en klient en skada som inte är ringa, eller framkallar

fara för en sådan skada.

Första stycket 2 gäller oavsett om skadan eller faran orsakats av

olämplig behandling eller genom avbrott i eller dröjsmål med vård

inom hälso- och sjukvården.

Vid bedömningen av om en gärning på grund av oaktsamhet är

straffbar ska den omständigheten att gärningsmannen på grund av

bristande kunskaper och erfarenhet inte kunnat inse sjukdomens

natur eller förutse skadan eller faran inte befria honom eller henne

från ansvar.

9 § Om en gärning är belagd med strängare straff i annan lag ska i

stället dömas till ansvar enligt dessa bestämmelser.

Bestämmelser om åtalsanmälan, förbud och vite

10 § Om Inspektionen för vård och omsorg får kännedom om

omständigheter som ger anledning att anta att någon brutit mot

någon av bestämmelserna i 2–6 § denna lag, ska myndigheten vidta

åtgärder så att bestämmelsen följs och, om det behövs, göra anmälan

till åtal.

11 § Har någon gjort sig skyldig till brott som anges i 8 §, får Inspektionen

för vård och omsorg besluta om förbud för honom eller

henne att under viss tid eller för alltid utöva verksamhet som avses i

1 § första stycket. Ett sådant beslut får förenas med vite.

Den som överträtt ett sådant vitesförbud får inte dömas till straff

för gärning som omfattas av vitesförbudet.

Överklagande av beslut m.m.

12 § Inspektionen för vård och omsorgs beslut enligt 11 § får överklagas

till allmän förvaltningsdomstol. Myndighetens beslut enligt

10 § får inte överklagas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

13 § Beslut som Inspektionen för vård och omsorg eller allmän förvaltningsdomstol

meddelar enligt denna lag gäller omedelbart, om

inte annat anges i beslutet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.